Regulamin korzystania z aplikacji

Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej - metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określają zasady i warunki korzystania z aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) oraz udostępniania jej w ramach projektudofinansowanego z Funduszy Europejskich „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
 2. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem oraz Rodzicem/Opiekunem dziecka biorącego udział w projekcie „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
 3. Administrator przekaże Rodzicowi/Opiekunowi informację skąd może pobrać wyniki badań przesiewowych swojego Dziecka na adres mailowy do kontaktu wskazany podczas uzupełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” nr RPLU.11.02.00-06-0185/18 (https://przesiewlubelskie.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-zgloszeniowy_a4_skala_szarosc.pdf), jak również ewentualny login i hasło dostępu do Konta uczestnika aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 4. Rodzic/opiekun zapozna się z treścią otrzymanego Regulaminu, a po jego akceptacji zaloguje się po raz pierwszy do Konta Dziecka utworzonego przez Administratora w aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) przy użyciu otrzymanego drogą internetową lub listowną loginu i hasła.
 5. Niniejszy Regulamin w brzmieniu przekazanym Rodzicowi/Opiekunowi Dziecka drogą elektroniczną lub listowną staje się źródłem wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Rodzica/Opiekuna Dziecka z chwilą pierwszego logowania Rodzica/Opiekuna Dziecka do Konta Rodzica/Opiekuna Dziecka w aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska).
 6. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem, a Rodzicem/Opiekunem Dziecka w zakresie, w jakim Rodzic/Opiekun Dziecka uzyskał dostęp do w aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) za pośrednictwem Administratora.

§ 2

Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie oraz Umowach z Klientami pojęcia należy rozumieć:

 1. Administrator – Industi Sp. z o.o. ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, Polska, NIP 946 255 48 84.
 2. Aplikacja Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) – zestaw ćwiczeń w ramach 6 modułów:
  1. Usprawnienie różnicowania częstotliwości (wysokości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych;
  2. Usprawnienie różnicowania czasu trwania (długości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych;
  3. Usprawnienie różnicowania natężenia (głośności) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych;
  4. Usprawnienia selektywności słuchowej dźwięków mowy na tle innych dźwięków (dźwięków otoczenia, szumów, innych dźwięków mowy);
  5. Usprawnienia lateralizacji słuchowej w zakresie percepcji dźwięków mowy;
  6. Usprawnienia integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
 3. Aplikacja Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) to internetowy serwis stanowiący zespół wzajemnie powiązanych stron internetowych oraz aplikacji dostępnych w domenie przesiewlubelskie.pl umożliwiający prowadzenie treningu słuchowego metodą ITUS – metoda lubelska. Składający się z części otwartej (ogólnodostępnej) oraz części zastrzeżonej (dostępnej dla Użytkownika po podaniu indywidualnego loginu i hasła). Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska – zestaw ćwiczeń słuchowych opartych na aktualnych danych i badaniach naukowych, usprawniających funkcje słuchowe i poznawcze, sporządzony przez Administratora w ramach Projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.dla dzieci objętych w/w Programem na podstawie wyników badań przesiewowych.
 4. Zakładany czas terapii to ok. 3 m-ce w trzech 2-tyg. etapach i 3-tyg. przerwą pomiędzy etapami. Jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci objętych programem „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
 5. Dane – dane wprowadzane przez Administratora na panelu administracyjnym aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska), w tym dane osobowe Dziecka biorącego udział w Programie „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” na podstawie zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym do w/w projektu przekazane przez rodzica za pomocą podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 6. Logowanie – proces mający na celu uzyskanie dostępu do danego konta w aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska)
 7. Użytkownik– osoba fizyczna (Rodzic/Opiekun), który udzielił zgody, a jego dziecko aktywnie uczestniczy w w/w Programie. Administrator udostępnia przyznane mu dane dostępowe umożliwiające korzystanie z aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 8. Powierzenie i przetwarzanie danych – dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” nr RPLU.11.02.00-06-0185/18 , podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Industi sp. z o.o. ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

§ 3

Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno własne Konto w aplikacji ITUS – metoda lubelska. Założenie więcej niż jednego Konta wymaga dokonania wcześniejszych ustaleń z Administratorem w formie mailowej odnośnie takiej możliwości.
 2. Treść aplikacji ITUS – metoda lubelska jest udostępniona wyłącznie w sieci Internet w domenie przesiewlubelskie.pl
 3. Korzystanie z aplikacji ITUS – metoda lubelska w ramach „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z aplikacji ITUS – metoda lubelska w ramach „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” w części zastrzeżonej wymaga prawidłowego Logowania.
 5. Użytkownik powinien chronić swoje hasło dostępu do Konta Użytkownika przed udostępnieniem go osobom trzecim. Zabronione jest użyczanie, sprzedawanie oraz upublicznienie hasła. Administrator nie odpowiada za posłużenie się hasłem Użytkownika przez osobę trzecią, chyba, że doszło do tego z winy Administratora.
 6. Konto Użytkownika jest dostępne po wyniku badań przesiewowych kwalifikującym do ITUS – metoda lubelska w ramach programu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” oraz przekazaniu przez Administratora lub Partnera w/w Projektu danych dostępowych do konta. Użytkownik ma prawo do korzystania z aplikacji ITUS – metoda lubelska do czasu badania kontrolnego wykonywanego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w ramach w/w Projektu.
 7. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji ITUS – metoda lubelska.

§ 4

Odpowiedzialność

 1. Wyniki uzyskane w ramach aplikacji ITUS – metoda lubelska zależą od systematyczności i prawdziwości odpowiedzi udzielanych w ćwiczeniach wykonywanych w ramach Modułów. Każdy Użytkownik jest inny i cały szereg okoliczności wpływa na skuteczność uczenia się, a Administrator nie kontroluje sposobu korzystania z przekazanych Użytkownikowi treści, dlatego w żaden sposób nie może gwarantować poprawy wyników kolejnych badań przesiewowych w rezultacie korzystania z aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 2. Użytkownik (Dziecko) powinno korzystać z treści zawartych w aplikacji ITUS – metoda lubelska pod stałą kontrolą Użytkownika dorosłego (Rodzic/Opiekun).
 3. Pomimo dołożenia przez Administratora najwyższej staranności w zakresie dokonania merytorycznego sprawdzenia dostarczanych mu treści, Administrator w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z Aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 4. Użytkownik, który używa treści zawartych w aplikacji ITUS – metoda lubelska niezgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w Instrukcji Obsługi, używa aplikacji ITUS – metoda lubelska wyłącznie na swoją odpowiedzialność. W szczególności Administrator nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich działań, jakie wystąpią u Użytkownika.
 5. Według najlepszej wiedzy Administratora brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 6. Administrator zobowiązuje się podejmować wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania aplikacji ITUS – metoda lubelska, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w najszybszym terminie w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. Jednorazowa przerwa w dostępności aplikacji ITUS – metoda lubelska nie powinna przekraczać 24 godzin. Administrator nie odpowiada za te przerwy w dostępności aplikacji ITUS – metoda lubelska, które są wywołane przez siły wyższe, działaniami Klienta oraz awariami środków łączności pomiędzy urządzeniem Użytkownika, a serwerem Administratora.
 7. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. skutki nieprawidłowego wykorzystania Konta Użytkownika i udostępniania go osobom trzecim,
  2. skutki wynikłe z przejęcia danych dostępowych Użytkownika (login, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przyczyna tego nie leży wyłącznie po stronie Administratora,
  3. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system operacyjny urządzenia Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
  4. wprowadzanie do bazy danych aplikacji ITUS – metoda lubelska o bezprawnym charakterze lub związaną z nimi działalnością, jeśli o tym nie wiedział,
  5. prawdziwość Danych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Użytkownika w ramach „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”,
  6. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikającej z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego Konta z przyczyn technicznych lub organizacyjnych,
  7. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikającej z czasowego braku dostępu do aplikacji ITUS – metoda lubelska,
  8. utratę Danych,
  9. następstwa działań, podjętych przez Użytkowników, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 5

Komunikacja

 1. Pytania Użytkowników w sprawie aplikacji ITUS – metoda lubelska powinny być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przesiewlubelskie.pl.
 2. Administrator realizuje je wg kolejności ich napływania. Administrator dokona rozpatrzenia pytań Użytkowników, o których mowa wyżej, niezwłocznie po ich wpływie do Administratora, nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych.

§ 6

Blokada dostępu do aplikacji ITUS – metoda lubelska

 1. Administrator może wyłączyć dostęp do aplikacji ITUS – metoda lubelskaczasowo lub trwale dla Użytkownika w następujących sytuacjach:
  1. w razie zaprzestania prowadzenia działalności pozwalającej na prowadzenie aplikacji ITUS – metoda lubelska;
  2. w razie ujawnienia faktu korzystania z udostępnionych w aplikacji ITUS – metoda lubelskatreści w sposób sprzeczny z Regulaminem;
  3. w przypadku podania nieprawdziwych Danych Administratorowi do założenia Konta Użytkownika;
  4. na wniosek Szkoły, do której uczęszcza Użytkownik,
 2. Pomimo wyłączenia Klientowi dostępu do aplikacji ITUS – metoda lubelska, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość jednorazowego usunięcia z aplikacji ITUS – metoda lubelskadanych przypisanych do konta Użytkownika, tj. danych osobowych, wyników diagnoz, wyników odbytych sesji terapeutycznych. Usunięcia danych dokonuje Administrator na pisemną prośbę Klienta.

§ 7

Zmiana Regulaminu

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego tekstu Regulaminu w aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 2. W stosunku do danego Użytkownika zmienione postanowienia wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Akceptacja Regulaminu w aktualnym brzmieniu jest warunkiem dokonania każdorazowego logowania Użytkownika do aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu przez Użytkownika następuje wyłączenie dostępu Użytkownika do aplikacji ITUS – metoda lubelska.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), Administrator informuje, iż:
  1. dane osobowe podane przez Użytkownika aplikacji ITUS – metoda lubelska zostały powierzone do przetwarzania: Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” nr RPLU.11.02.00-06-0185/18, podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Industi sp. z o.o. ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.
  2. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji usług w ramach aplikacji ITUS – metoda lubelska i na podstawie umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu wykonania treningu słuchowego za pomocą aplikacji ITUS – metoda lubelska mogą posłużyć jako dodatkowa informacja przy wizycie kontrolnej w ramach projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”
  3. na podstawie zgody powierzenia przetwarzania wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”, Administrator powierza Inspektorom, zatrudnionym w ramach w/w Projektu, zebranie danych Użytkownika i wprowadzenie ich do panelu administracyjnego Aplikacji ITUS – metoda lubelska.
  4. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu podjętej współpracy, zaś dane osobowe Klienta do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w szczególności poprzez samodzielne usunięcie danych, w trybie określonym w pkt. 10.6;
  6. każda z osób wymienionych w pkt. 1 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku Użytkownika również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
  7. przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług w ramach aplikacji ITUS – metoda lubelska, zatem konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia treningu słuchowego ITUS – metoda lubelska.

§ 9

Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie elementy aplikacji ITUS – metoda lubelska (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich Administratora, w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści aplikacji ITUS – metoda lubelska w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 2. Wykorzystanie aplikacji ITUS – metoda lubelska (zarówno w warstwie treści jak i formy) do działalności naukowo-badawczej wymaga uzyskania pisemnej zgody Administratora.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Prawo właściwe. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Prawa autorskie. Wszelkie elementy aplikacji ITUS – metoda lubelska (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Administratora lub wykonawców utworów muzycznych, w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści aplikacji ITUS – metoda lubelska w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 3. Rozstrzyganie sporów. Strony zobowiązują się, że podejmą w dobrej wierze działania w celu polubownego rozwiązania wszelkich sporów i różnic zdań wynikłych z niniejszego Regulaminu.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy okażą się nieważne, pozostaje to bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub Umowy.
 6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest na ekranie logowania aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.