Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

w Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Projektu stosuje się do Uczestników/czek oraz rodziców/opiekunów prawnych biorących udział w Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną.
2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy, których Beneficjent realizuje Projekt, o którym mowa w ust. 1.
3. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:

 • Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
 • Partner Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Industi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Projekt tj. Projekt pt. „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”,
 • Uczestnik/czka projektu/UP to osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która zadeklarowała udział w projekcie podpisując stosowne (określone regulaminem) dokumenty,
 • Dokumenty rekrutacyjne/aplikacyjne to dokumenty, które wypełniają osoby objęte wsparciem,
 • Biuro Projektu EKOTECH Complex, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie to dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie
 • Strona internetowa Projektu: www.przesiewlubelskie.pl, adres email: kontakt@przesiewlubelskie.pl.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” oraz prawa i obowiązki Uczestników/czek Projektu.
5. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
6. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany został w § 4 niniejszego regulaminu.
7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora projektu.

§ 2

Informacje o projekcie

1. Projekt „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
2. Projekt „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” realizowany jest na podstawie umowy RPLU.11.02.00-IZ.00-06-005/18 podpisanej z Województwem Lubelskim.
3. Projekt „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Partnerami projektu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Industi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
4. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 2019-07-01 do 2022-05-31.
5. Celem głównym projektu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród 32 972 uczniów (16 156K/16 816M) klas I szkół podstawowych, z terenu woj. lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy nt. wczesnego wykrywania wad rozwojowych, przyczyn i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych i działaniach terapeutycznych, w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), tj. „Programu profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2021”.
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
7. Projekt zakłada udział 32 972 dzieci (uczestników projektu) klas I i ich rodziców/opiekunów prawnych.

§ 3

Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

1. Badania przesiewowe będą realizowane na terenie województwa lubelskiego.
2. W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci:

 • Rodzice lub opiekunowie dzieci uzyskają wsparcie podczas zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki zaburzeń słuchu, mowy i głosu;
 • nauczyciele i personel szkolny otrzymają materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki zaburzeń słuchu, mowy i głosu.

3. Przeszkolonych zostanie 25 osób prowadzących badania przesiewowe słuchu, głosu i mowy, opracowane zostaną materiały edukacyjne w formie multimedialnych prezentacji oraz broszury. Materiały będą zróżnicowane tematycznie: dla dzieci, rodziców/opiekunów i nauczycieli/personelu:

 • Materiały dla dzieci będą w atrakcyjnej formie (quiz, gra, itd.) i będą zawierać ogólne informacje nt. zaburzeń słuchu, głosu i mowy.
 • Materiały dla rodziców/opiekunów oraz dla nauczycieli i personelu szkolnego będą zawierać poszerzone informacje z zakresu budowy ucha, narządów mowy i głosu, objawów zaburzeń i zaleceń profilaktycznych. Materiały będą dostępne na stronie www programu z możliwością pobrania na różne stacjonarne i mobilne urządzenia elektroniczne.

4. Grupa 32 972 uczniów z klas I szkół podstawowych z województwa lubelskiego zostanie objętych badaniami przesiewowymi w kierunku wykrycia zaburzeń słuchu, głosu i mowy.
5. Uczniowie z wykrytą wadą słuchu typu centralnego zostaną skierowani na działania terapeutyczne w ramach programu, uczniowie z zaburzeniami typu obwodowego zostaną skierowani do dalszej diagnostyki/leczenia w ramach NFZ.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie badań.
7. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Koordynator projektu.

§ 4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.
2. Promocja odbywać się będzie dwutorowo:

 • bezpośrednio do każdej ze szkół podstawowych w województwie lubelskim zostanie przesłana tradycyjną drogą pocztową lub mailową, informacja o realizacji programu i możliwości przystąpienia do niego. Dowodem będzie potwierdzenie odbioru wiadomości od każdej ze szkół. Ponadto będą prowadzone osobiste rozmowy poprzez wyłonionych 213 Regionalnych Koordynatorów Programu z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły oraz dziećmi i rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • Pośrednio poprzez informacje przekazywane do Kuratorium oświaty w Lublinie, gmin i powiatów (JST) z województwa lubelskiego, które są organami prowadzącymi dla szkół oraz w drodze rozpowszechnienia informacji w miejscach publicznych województwa i mediach: biuro projektu, siedziba realizatora projektu, urzędy, portale oświatowe, społecznościowe, strony www realizatora projektu, gmin i powiatów, Poradniach Lekarza Rodzinnego. Informacje o realizacji proj. i możliwości udziału w nim będą przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. W celu dotarcia do osób z niepełnosprawnością nawiązana zostanie współpraca ze szkołami prowadzącymi klasy integracyjne oraz szkołami specjalnymi.

3. Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

 • formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych udziału w projekcie, tj. posiadanie statusu ucznia klasy I szkoły podstawowej z terenu województwa lubelskiego, oświadczenie, iż dziecko nie jest objęte specjalistyczną opieką medyczną w zakresie zaburzeń słuchu, głosu lub mowy, zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu na udział w programie, kwestionariusz ankiety nt. stanu zdrowia dziecka, oświadczenie dot. danych osobowych,
 • orzeczenie wydane ze względu na niepełnosprawność lub opinia/zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia UP (jeśli dotyczy).

4. Wzory dostępne będą w biurze projekcie i stronie www projektu.
5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami rekrutacji do RPZ.
6. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie będą się odbywały drogą papierową lub elektroniczną.
7. Do udziału w Programie zostaną zaproszeni uczniowie po uprzedniej akceptacji Programu przez Dyrektora Szkoły.

8. Kryteria formalne włączenia dziecka do programu:

 • status ucznia I klasy w szkole podstawowej z terenu województwa lubelskiego
 • udzielona zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w projekcie
 • niepozostawanie pod specjalistyczną opieką medyczną w zakresie zaburzeń słuchu, głosu i mowy.
 • Wypełniony poprawnie i kompletnie oraz podpisany formularz zgłoszeniowy do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego, Na formularzu muszą znaleźć się wymagane dane osobowe, dane dotyczące niepełnosprawności, informacje o statusie uczestnika (pozostawanie w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w którym są dzieci na utrzymaniu, posiadanie statusu migranta, osoby obcego pochodzenia, należącej do mniejszości narodowej lub etnicznej, wykluczenie z dostępu do mieszkań).

9. Zawarte na formularz zgłoszeniowym do Projektu sformułowania oznaczają:
a) Gospodarstwo domowe bez osób pracujących – gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni, albo bierni zawodowo, ale są na utrzymaniu dzieci poniżej
b) Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.
c) Migrant, osoba obcego pochodzenia lub należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej to cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
d) Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:

 • Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
 • Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
 • Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
 • Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

e) Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.
10. Organizacja rekrutacji z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością:

 • dostępne dla osób z niepełnosprawnością miejsca rekrutacji: podjazdy, dostosowane pomieszczenia i sanitariaty,
 • zróżnicowane godziny naboru,
 • strona www proj. spełniająca standard WCAG 2.0,
 • umieszczenie w materiałach informacyjnych i dokumentach rekrutacyjnych informacji o możliwości skorzystania z usług dostępowych: tłumacz j. migowego, asystent osób z niepełnosprawnością, opisu dostępności biura projektu/miejsc rekrutacji (szerokość drzwi, możliwości pokonania schodów-winda/podjazd) dostępność tłumaczenia na język migowy, pętli indukcyjnej, itp. Dostęp do projektu zostanie zapewniony osobom z każdym rodzajem i stopniem niepełnosprawności (oprócz niepełnosprawności dotyczącej zaburzeń słuchu, głosu lub mowy). Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, wyznanie czy pochodzenie etniczne, z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć, potrzeb i specyfiki UP. W przypadku zdiagnozowania specyficznych potrzeb zapewnione będą mechanizmy racjonalnych usprawnień (MRU). W razie trudności w rekrutacji wzmożona zostanie akcja informacyjna z zakresu konieczności profilaktyki zaburzeń słuchu, głosu i mowy i skali problemu u dzieci.

§5

Prawa i obowiązki Uczestników projektu oraz rodziców/opiekunów prawnych

1. Uczestnicy projektu spełniają wymagania, a ich rodzice/opiekunowie prawni akceptują wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.
2. Rodzice/opiekunowie prawni akceptują terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu.
3. Uczestnicy projektu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu.
4. Uczestnicy projektu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualności i rzetelności.
5. Uczestnicy projektu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu w czasie jego trwania.
6. Uczestnicy projektu oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a związanych z realizacją Projektu.
7. Uczestnicy projektu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych osobowych czy danych dotyczących miejsca zamieszkania.
8. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§6

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez przekazanie Organizatorowi pisemnej informacji o tym fakcie (osobiście, pocztą lub mailem).
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikom/ich rodzicom/opiekunom prawnym w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników/ek projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią zasad niniejszego Regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku, gdy Uczestnik/czka projektu zrezygnuje z udziału w projekcie, utraci prawo uczestnictwa w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat/ka z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału w projekcie i spełni wymogi.
5. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do zwrotu otrzymanych materiałów edukacyjnych.

§7

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy projektu oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są zobowiązani do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, obowiązujące Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przepisy prawa.
3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu, lub w innych uzasadnionych przypadkach.
5. Organizator powiadomi szkoły/Uczestników/rodziców/opiekunów prawnych o wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na podstronie internetowej projektu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu.

 

ANEKS NR 1 z dnia 11.09.2020
DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną

W paragrafie § 2 Informacje o projekcie dodaje się punkt nr 8 o następującym brzmieniu:

Wyniki badań przesiewowych będą dostarczane do rodziców/ opiekunów prawnych drogą elektroniczną. Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy nie wyrażają zgody na przesłanie wyniku w formie on – line są zobowiązani do złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres mailowy kontakt@przesiewlubelskie.pl  i wskazanie adresu, pod który zostanie przesłany wynik w formie listownej.

Pozostałe zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pozostają bez zmian.

Aneks wchodzi w życie z dniem 11.09.2020

 

ANEKS NR 2 z dnia 02.04.2021

DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną

W paragrafie § 3 Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie punkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Wyniki badań przesiewowych będą przesyłane do rodziców/opiekunów prawnych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

Wyniki badań będą również dostępne w  zakładce https://wyniki.przesiewlubelskie.pl/. Wyniki badań dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni nie posiadają lub nie podali adresu mailowego będą przesłane pocztą tradycyjną na adres szkoły, w której odbywały się badania.

W paragrafie § 4 Zasady rekrutacji punkt 8 uzyskuje następujące brzmienie:

Kryteria formalne włączenia dziecka do programu:

– status ucznia I klasy szkoły podstawowej lub II klasy szkoły podstawowej z terenu województwa lubelskiego (dotyczy dzieci, które nie zostały zbadane w roku szkolnym 2019/2020 z powodu sytuacji epidemiologicznej)

– udzielona zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w projekcie

– niepozostawanie pod specjalistyczną opieką medyczną w zakresie zaburzeń słuchu, głosu i mowy

– wypełniony poprawnie i kompletnie oraz podpisany formularz zgłoszeniowy do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego, Na formularzu muszą znaleźć się wymagane  dane osobowe, dane dotyczące niepełnosprawności, informacje o statusie uczestnika (pozostawanie w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w którym są dzieci na utrzymaniu, posiadanie statusu migranta, osoby obcego pochodzenia, należącej do mniejszości narodowej lub etnicznej, wykluczenie z dostępu do mieszkań).

W paragrafie § 5 Prawa i obowiązki Uczestników projektu oraz rodziców/opiekunów prawnych punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Uczestnicy projektu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania Kierownika projektu o zmianie danych osobowych, a w szczególności adresu e – mail i numeru telefonu.

W paragrafie § 5 Prawa i obowiązki Uczestników projektu oraz rodziców/opiekunów prawnych  dodaje się punkt 10 o następującym brzmieniu:

Rodzice/opiekunowie prawni wyrażając zgodę na udział w projekcie, w przypadku zakwalifikowania na terapię zobowiązują się również do udziału w treningu słuchowym. Rozpoczęcie treningu przez dziecko oznacza zgodę na udział w terapii. Rodzic/opiekun prawny może odstąpić od udziału w Treningu Umiejętności Słuchowych na etapie zakwalifikowania dziecka na terapię oraz w trakcie trwania treningu.

oraz punkt 11:

O zakwalifikowaniu na terapię rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną. W przypadku nierozpoczęcia terapii,  rodzic /opiekun prawny otrzymuje przypomnienie w formie smsa. Po dwukrotnym wysłaniu smsa, brak zgłoszenia dziecka na terapię oznacza rezygnację z uczestnictwa w projekcie.

Pozostałe zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pozostają bez zmian.

Aneks wchodzi w życie z dniem 02.04.2021.