Materiały informacyjne

Dla koordynatorów regionalnych

Badania przesiewowe słuchu, głosu i mowy u dzieci z klas I będą realizowane w szkołach podstawowych, których Dyrekcja wyrazi zgodę na udziałów programie. Warunkiem udziału dziecka w badaniu jest wypełnienie i dostarczenie, najpóźniej w dniu badania, dokumentów rekrutacyjnych (formularza zgody wraz z ankietami) udziału w badaniach przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
Po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły i wskazaniu osoby nadzorującej koordynującej, wspomagającej badania w szkole, ustalony zostanie termin badań. W tym celu badacz skontaktuje się z koordynatorem szkolnym. Dokumenty rekrutacyjne (formularze zgód) wraz z materiałami informacyjnymi zostaną dostarczone do szkoły ok. 2 tygodnie przed planowanym terminem badania.
Ustalony zostanie termin spotkania informacyjno-edukacyjnego z rodzicami, którego zasadniczym celem jest przekazanie informacji o potrzebie i możliwościach wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy oraz o organizacji badań przesiewowych na terenie szkoły. Spotkanie powinno się odbyć najpóźniej w dniu wykonywania badań przesiewowych w szkole, a najlepiej tydzień lub dwa przed badaniami.

Osoby wskazane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą koordynowały na terenie miasta/gminy badania przesiewowe w szkołach podstawowych.

Koordynator Regionalny Badań będzie wsparciem w Programie w zakresie:

  • weryfikacji liczby dzieci w klasach pierwszych w szkołach na terenie gminy/miasta;
  • dostarczenia listów do dyrektorów szkół;
  • gromadzenia zgód dyrektorów szkół na udział w programie;
  • przygotowania listy koordynatorów szkolnych, nadzorujących badania na terenie szkół;
  • dostarczenia materiałów edukacyjnych i dokumentów rekrutacyjnych do dystrybucji materiałów edukacyjnych i dokumentów rekrutacyjnych do szkół z terenu gminy/ miasta.

Wiedzę o zasadach rekrutacji i realizacji Programu, podstawy badań przesiewowych oraz podstawowe informacje na temat profilaktyki i leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy zostaną omówione na szkoleniu dla koordynatorów regionalnych prowadzonych przez kadrę naukową UMCS i koordynatora projektu.