O programie

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Objęcie opieką terapeutyczną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu pochodzenia centralnego.

Wzrost świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci w wieku szkolnym.

Okres Realizacji:1.07.2019 – 31.05.2022

Populacja objęta badaniami

 • Dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego (ok. 32 000 dzieci)
 • Liczba szkół – ok. 1960

Warunek udziału w Programie

 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na udział w badaniach

Organizacja i terminy badań przesiewowych

 • I etap – rok szkolny 2019/2020
 • II etap – rok szkolny 2020/2021
 • Badania będą wykonywane na terenie szkół podczas zajęć lekcyjnych

Osoby prowadzące badania

 • Przeszkoleni, certyfikowani badacze (audiolodzy, logopedzi)

Urządzenia do badań

 • Audiometry przesiewowe wyposażone w testy centralne, test mowy i głosu z możliwością przesyłania wyników do centralnej bazy danych

Realizatorzy Programu

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej
 • Industi sp. z.o.o

Organizacja Programu

 • kierownik Programu – prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska,
 • koordynator Programu – mgr inż. Adam Piłka
 • koordynatorzy merytoryczni – prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska, prof. dr hab. med. Krzysztof Kochanek, prof. dr hab. Marek Kurkowski, prof. dr hab. Tomasz Woźniak
 • koordynatorzy regionalni (osoby wskazane do współpracy w programie przez urzędy miast i gmin)
 • koordynatorzy szkolni (osoby do współpracy w programie wskazane przez dyrekcje szkół)

Zakres badań

 • ankieta audiologiczna, logopedyczna i foniatryczna
 • audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 500-8000 Hz
 • audiometryczne testy do wykrywania zaburzeń centralnych słuchu
 • test wykrywania zaburzeń głosu
 • test wykrywania zaburzeń mowy

Województwa objęte programem

Mapa