Polityka prywatności aplikacji

Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej - metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) oraz udostępniania jej w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.
 3. Polityka prywatności określa zasady i warunki korzystania z aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) oraz udostępniania jej w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
 4. Polityka prywatności reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem oraz Rodzicem/Opiekunem dziecka biorącego udział w projekcie „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”.
 5. Administrator przekaże Rodzicowi/Opiekunowi informację skąd może pobrać wyniki badań przesiewowych swojego Dziecka na adres mailowy do kontaktu wskazany podczas uzupełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” nr RPLU.11.02.00-06-0185/18 (https://przesiewlubelskie.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-zgloszeniowy_a4_skala_szarosc.pdf), jak również ewentualny login i hasło dostępu do Konta uczestnika aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 6. Rodzic/opiekun zapozna się z treścią otrzymanej Polityki prywatności, a po jej akceptacji zaloguje się po raz pierwszy do Konta Dziecka utworzonego przez Administratora w aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) przy użyciu otrzymanego drogą internetową lub listowną loginu i hasła.
 7. Polityka prywatności w brzmieniu przekazanym Rodzicowi/Opiekunowi Dziecka drogą elektroniczną lub listowną staje się źródłem wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Rodzica/Opiekuna Dziecka z chwilą pierwszego logowania Rodzica/Opiekuna Dziecka do Konta Rodzica/Opiekuna Dziecka w aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska).
 8. Polityka prywatności reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Administratorem, a Rodzicem/Opiekunem Dziecka w zakresie, w jakim Rodzic/Opiekun Dziecka uzyskał dostęp do w aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) za pośrednictwem Administratora.

§ 2

Definicje

Przez użyte w niniejszej polityce prywatności oraz Umowach z Klientami pojęcia należy rozumieć:

 1. Administrator danych – Industi Sp. z o.o. ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, Polska, NIP 946 255 48 84.
 2. Aplikacja Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska) – zestaw ćwiczeń w ramach 6 modułów:
 3. Usprawnienie różnicowania częstotliwości (wysokości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych;
 4. Usprawnienie różnicowania czasu trwania (długości) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych;
 5. Usprawnienie różnicowania natężenia (głośności) dźwięków tonalnych, otoczenia, mowy oraz dźwięków muzycznych;
 6. Usprawnienia selektywności słuchowej dźwięków mowy na tle innych dźwięków (dźwięków otoczenia, szumów, innych dźwięków mowy);
 7. Usprawnienia lateralizacji słuchowej w zakresie percepcji dźwięków mowy;
 8. Usprawnienia integracji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
 9. Dane – dane wprowadzane przez Administratora na panelu administracyjnym aplikacji Interaktywny Trening Uwagi Słuchowej – metoda lubelska (ITUS – metoda lubelska), w tym dane osobowe Dziecka biorącego udział w Programie „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” na podstawie zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym do w/w projektu przekazane przez rodzica za pomocą podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 10. Powierzenie i przetwarzanie danych – dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” nr RPLU.11.02.00-06-0185/18 , podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Industi sp. z o.o. ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

§ 3

Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno własne Konto w aplikacji ITUS – metoda lubelska. Założenie więcej niż jednego Konta wymaga dokonania wcześniejszych ustaleń z Administratorem w formie mailowej odnośnie takiej możliwości.
 2. Treść aplikacji ITUS – metoda lubelska jest udostępniona wyłącznie w sieci Internet w domenie przesiewlubelskie.pl
 3. Korzystanie z aplikacji ITUS – metoda lubelska w ramach „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z aplikacji ITUS – metoda lubelska w ramach „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” w części zastrzeżonej wymaga prawidłowego Logowania.
 5. Konto Użytkownika jest dostępne po wyniku badań przesiewowych kwalifikującym do ITUS – metoda lubelska w ramach programu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” oraz przekazaniu przez Administratora lub Partnera w/w Projektu danych dostępowych do konta. Użytkownik ma prawo do korzystania z aplikacji ITUS – metoda lubelska do czasu badania kontrolnego wykonywanego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w ramach w/w Projektu.
 6. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji ITUS – metoda lubelska.

§ 4

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), Administrator informuje, iż:
 2. dane osobowe podane przez Użytkownika aplikacji ITUS – metoda lubelska zostały powierzone do przetwarzania: Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną” nr RPLU.11.02.00-06-0185/18, podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Industi sp. z o.o. ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.
 3. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji usług w ramach aplikacji ITUS – metoda lubelska i na podstawie umowy zawartej poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu wykonania treningu słuchowego za pomocą aplikacji ITUS – metoda lubelska mogą posłużyć jako dodatkowa informacja przy wizycie kontrolnej w ramach projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”
 4. na podstawie zgody powierzenia przetwarzania wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”, Administrator powierza Inspektorom, zatrudnionym w ramach w/w Projektu, zebranie danych Użytkownika i wprowadzenie ich do panelu administracyjnego Aplikacji ITUS – metoda lubelska.
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu podjętej współpracy, zaś dane osobowe Klienta do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w szczególności poprzez samodzielne usunięcie danych, w trybie określonym w pkt. 10.6;
 7. każda z osób wymienionych w pkt. 1 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku Użytkownika również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług w ramach aplikacji ITUS – metoda lubelska, zatem konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia treningu słuchowego ITUS – metoda lubelska.

§ 5

Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie elementy aplikacji ITUS – metoda lubelska (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich Administratora, w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści aplikacji ITUS – metoda lubelska w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 2. Wykorzystanie aplikacji ITUS – metoda lubelska (zarówno w warstwie treści jak i formy) do działalności naukowo-badawczej wymaga uzyskania pisemnej zgody Administratora.

§ 6

Prawa Użytkownika

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”(art. 17 RODO).
  Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
  4. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych(art. 18 RODO).
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 2. Prawo dostępu do danych(art. 15 RODO).
  Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania danych(art. 16 RODO).
  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.
 4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 6. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki Prywatności.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Prawa autorskie. Wszelkie elementy aplikacji ITUS – metoda lubelska (zarówno w warstwie treści jak i formy) stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Administratora lub wykonawców utworów muzycznych, w całości lub w części obejmującej ich komercyjne wykorzystanie. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie treści aplikacji ITUS – metoda lubelska w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 2. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies Użytkownicy aplikacji mobilnej ITUS – metoda lubelska mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną kontakt@przesiewlubelskie.pl
 3. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności i Cookies, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu Internetowego.